Horst Kleiszmantatis (Leiter)

https://www.stadtmission-zwickau.de/horst_kleiszmantatis_de.html